Întrebări frecvente

Conform anunțului de participare la procedura de selecție a proiectelor sportive, perioada de depunere este 2 – 31 mai 2022, la registratura Consiliului Județean Timiș, Blv. Revoluției din 1989 nr. 17, între orele 9 – 16. Selecția și evaluarea proiectelor va avea loc în data de 9 iunie 2022.

 1. Solicitanții selectați vor fi înștiințați de rezultatul procedurii de selecție prin postarea pe site-ul instituției a procesului verbal de selecție și a hotărârii de consiliu județean privind aprobarea finanțării unor structuri sportive;
 2. Contractul de finanțare va fi completat în concordanță cu activitățile și obiectivele menționate de operatorul sportiv în Cererea de finanțare tip, cerere care a făcut obiectul selecției Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor sportive;
 3. Solicitanții ale căror proiecte au fost selectate li se va propune un model cadru de contract de finanțare nerambursabilă ( Anexa nr. 3), ce va fi publicat pe site-ul instituției;
 4. Contractul de finanțare va fi completat de către beneficiar (inclusiv anexele la contractul de finanțare); contractul va fi semnat de către reprezentantul legal și de către responsabilul financiar al beneficiarului;
 5. Solicitanții sunt obligați să aducă la Consiliul Județean Timiș, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data postării pe site-ul Consiliului Județean Timiș a hotărârii privind aprobarea finanțării unor structuri sportive, trei exemplare din contractul de finanțare, semnate. Depășirea termenului de 30 de zile atrage după sine pierderea finanțării proiectului. Contractul va fi depus, în trei exemplare, în original, la sediul Consiliului Județean Timiș, Timișoara, bv. Revoluției din 1989, nr. 17.
 1. Soluționarea contestațiilor se va realiza de către o comisie alcătuită din 6 membri, numită prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Timiș;
 2. În componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu sunt numiți membri care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive;
 3. Solicitanții nemulțumiți de modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte pot depune contestație în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției;
 4. Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor;
 5. Contestația se formulează în scris și va conține următoarele:
  – datele de identificare ale contestatorului
  – numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului
  – obiectul contestației
  – motivele de fapt și de drept
  – dovezile pe care se întemeiază
  semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia;
 6. Soluția dată de comisia de contestații este definitivă, putând fi atacată în instanța competentă material și teritorial.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș