Cine poate aplica?

Solicitanții trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități neeconomice sau care desfășoară activități economice care nu depășesc 20% din totalul activității desfășurate anual, respectiv:

 • cluburi sportive de drept privat înființate și cu sediul pe raza unității administrativ – teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă;
 • asociații județene pe ramuri de sport cu sediul în județul Timiș, afiliate la federațiile sportive corespondente;
 • federațiile sportive naționale pentru programele sportive ce se desfășoară pe raza județului Timiș;
 • Comitetul Olimpic Sportiv Român pentru programele sportive derulate pentru înaltă performanță, ce se desfășoară pe raza județului Timiș;

Solicitanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 1.  să fie o structură sportivă nonprofit de drept privat recunoscută în condițiile legii cu sediul pe raza unității administrativ – teritoriale sau asociație județeană pe ramură de sport cu sediul în județul Timiș, afiliată la federația sportivă corespondentă; federațiile sportive naționale pentru programele sportive ce se desfășoară pe raza județului Timiș; Comitetul Olimpic Sportiv Român pentru programele sportive ce se desfășoară pe raza județului Timiș;
 2.  să facă, după caz, dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz;
 3.  să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie a anului precedent, la organul fiscal competent;
 4.  să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la bugetul județului Timis căruia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare, precum și la bugetul unităților administrativ teritoriale în care își au sediul;
 5.  să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către bugetul de stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;
 6.  să nu se afle în litigiu cu Județul Timiș sau Consiliul Județean Timiș căruia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;
 7.  să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;
 8.  să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;
 9.  să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;
 10.  să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 11.  să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare;
 12.  să depună, după caz, raport de activitate pentru anul precedent vizat de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Timiș.

Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se află în oricare din următoarele situații:

 1. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către bugetul de stat, precum și către bugetul local;
 2. furnizează informații false în documentele prezentate;
 3. a comis o gravă eroare în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă;
 4. face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 5. nu prezintă declarațiile pe propria răspundere necesare de anexat cererii de finanțare;
 6. nu prezintă dovada contribuției de 10%;
 7. cererea de finanțare nu este semnată în original;
 8. cererea de finanțare are ca obiect activități nerelevante pentru obiectivele programului;
 9. cererea de finanțare și /sau documentele sunt depuse după termenul limită anunțat de Consiliul Județean Timiș;
 10. proiectul sportiv nu respectă condițiile și criteriile de finanțare.

Autoritatea finanțatoare are dreptul de a cere solicitanților prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea precum și documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș